Voorwaarden

 

Geachte klant,

Om geschillen te voorkomen en duidelijkheid te scheppen over onze en uw verantwoordelijkheden, ons verhuurproces en aansprakelijkheid hebben we een aantal bepalingen opgenomen in onze algemene voorwaarden.

Mocht u hierover vragen hebben dan horen we dat graag.

 

Algemene voorwaarden VoordeelVerhuur.

Versie:   Januari 2013

1.        Algemeen

1.1.      Deze voorwaarden zijn van toepassing en bindend op alle overeenkomsten van de verhuurder met de huurder, vermeld op de verhuurovereenkomst, tot het verhuren en leveren van goederen en in het kader daarvan te verrichten werkzaamheden.

1.2.      Onder de verhuurder wordt verstaan verhuurbedrijf “VoordeelVerhuur”, onderdeel van Rhenen Outdoor te Rhenen.

1.3.      Onder de huurder wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst goederen huurt van verhuurbedrijf “VoordeelVerhuur”.

1.4.      Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor ons slechts bindend, indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

1.5.      Algemene voorwaarden van onze opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

 

2.        Aanbiedingen

2.1.       Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door onze opdrachtgever verstrekte gegevens. Tenzij anders overeengekomen behouden aanbiedingen hun geldigheid tot maximaal 1 maand na dagtekening.

         2.2    Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen inclusief 21% BTW.

         2.3    Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden ons alleen, indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd of akkoord         verklaard.

 

3.        Huurovereenkomst

3.1.      Door ondertekening van de huurovereenkomst en door aanvaarding van het gehuurde erkent de huurder dat het gehuurde in goede gebruiksstaat verkeert en ter beschikking gesteld.

3.2.      De huurder dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

3.3.      In geval van overmacht behouden we ons het recht voor om zonder verdere schadeloosstelling niet tot levering over te gaan. Onder overmacht kunnen worden verstaan, extreme weersomstandigheden of andere risico’s. In dit geval zullen geen kosten in rekening worden gebracht aan de huurder.

 

4.        Huurperiode

4.1.      Huurovereenkomsten gelden als aangegaan voor een periode als in de overeenkomst vermeld.Bij het bepalen van de huurtijd worden alle dagen, ook zaterdagen, zon-  en feestdagen en andere vrije dagen meegerekend en telt een gedeelte van een dag als een gehele dag, tenzij anders vermeld..3    De opdrachtgever, verder ook aan te duiden als huurder, dient de gehuurde goederen uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan ons te retourneren, tenzij tijdig voordien schriftelijk is overeengekomen de overeenkomst te verlengen

4.2.      Indien gehuurde goederen niet binnen de overeengekomen termijn worden geretourneerd, hebben wij het recht de huurprijs door te berekenen tot het moment, dat de gehuurde goederen alsnog geretourneerd worden.

4.3.      Huurperiode eindigt, nadat een medewerker van VoordeelVerhuur het gehuurde heeft ingenomen, d.m.v. inspectie en akkoord bevinding door het ondertekenen van een retourbon / huurcontract. Het gehuurde onbeheerd afmelden en achterlaten bij ons verhuurdepot, wordt niet geaccepteerd als einde huurperiode, tenzij anders overeengekomen.

 

5.        Bezorgen, afhalen en levertijd

5.1.      De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij VoordeelVerhuur op te halen en bij beëindiging van het huurcontract, aan VoordeelVerhuur terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat VoordeelVerhuur zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten. Ook in laatst bedoeld geval geschiedt het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2.      De goederen dienen direct bij ontvangst te worden gecontroleerd.

 

6.        Risico

6.1.      Onkosten of schade bij stagnatie of uitvallen van onderdelen van het gehuurde kunnen niet op de verhuurder verhaald worden.De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zaldaartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door verlies, diefstal, beschadiging, etc.,o.a. ten gevolge van brand.

6.2.      VoordeelVerhuur is niet aansprakelijk voor eventuele schade, direkt of indirect veroorzaakt, onverschillig van aard, welke mocht ontstaan als gevolg van het gebruik door  huurder van het gehuurde of eventuele bijgeleverde materialen.

 

7.        Verplichtingen van de huurder

 

7.1.      Huurder dient de gehuurde goederen in dezelfde staat terug te bezorgen, als waarin hij deze heeft ontvangen, dat wil zeggen, goed onderhouden en geheel gereinigd, e.e.a. behoudens normale slijtage. Wanneer hier niet aan wordt voldaan zal de verhuurder kosten in rekening mogen brengen.

Het tarief voor een niet schoongemaakt of niet opgevouwen partytent is € 25,- 

7.2.      Tenzij anders overeengekomen is huurder verplicht, voordat hij het gehuurde in ontvangst neemt, aan ons een door ons vast te stellen waarborgsom te voldoen. Na terugkomst van het gehuurde zal deze waarborgsom aan de huurder worden gerestitueerd, onder aftrek van ons nog toekomende huurpenningen en/ of schade vergoeding en/ of kosten.

7.3.      Huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de bestemming te gebruiken en als een goed huurder te verzorgen, waarbij eventuele voorgeschreven en aan huurder ter hand gestelde gebruiksvoorschriften in acht genomen dienen te worden.

7.4.      Het is huurder niet toegestaan veranderingen aan het gehuurde aan te brengen, dan wel zelf reparaties te verrichten, behoudens op grond van door ons gegeven uitdrukkelijke toestemming.

7.5.      Huurder is verplicht elke schade en/ of elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan ons te melden.

7.6.      De huurder mag het gehuurde producten niet buiten Nederland brengen.

7.7.      Indien de huurder tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gesteld zaken is hij de hierna schadeloosstelling verschuldigd,

                     De schadeloosstelling bedraagt altijd € 25,- administratiekosten vermeerderd met aan percentage van de huursom:

                       -bij annulering tot 14 dagen voor de ingangsdatum 25% van de totale prijs.     

                       -bij annulering tot 7 dagen voor de ingangsdatum 50% van de totale prijs.

                       -bij annulering tot 2 dagen voor de ingangsdatum 75% van de totale prijs.

 

8.        Onderhoud en herstel

8.1.      De kosten van herstel, noodzakelijk anders dan ten gevolge van normale slijtage, eventuele schoonmaakkosten daaronder begrepen, zijn voor rekening van de huurder.

8.2.      Indien buiten de schuld van de huurder schade (hieronder vallen geen lekke banden) aan het gehuurde materiaal is ontstaan, heeft hij recht op vervanging door gelijkwaardig materiaal gedurende de verdere looptijd van de overeenkomst.

 

9.        Eigendom en inspectie

9.1.      Wij behouden ten allen tijde het eigendom van door ons verhuurd materiaal en door ons wordt derhalve het recht voorbehouden het gehuurde ten allen tijde te controleren of te doen controleren.

9.2.      De huurder verplicht zich reeds nu voor alsdan om hieraan zijn volledige medewerking te zullen verlenen.

Direct contact

info@voordeelverhuur.nl